Kleine kerkenraad

De Kleine kerkenraad bestaat uit:

 • Ds. Lubbert Adema (predikant)
 • Jan Kuik (voorzitter)
 • Willie Kloostra-de Groot (scriba)
 • Anita Mol (jeugdouderling)
 • Inez Nijboer (diaken)
 • Hette Meinema (kerkrentmeester)
 • Doet van der Kooi (wijkouderling)
 • De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen (de agendacommissie) onder vermelding van zaken die aan de orde zullen komen. 
 • De kleine kerkenraad handelt dringende werkzaamheden direct af. De agendacommissie kent geen eigen vergaderingen, de secretaris draagt de eindzorg voor de agenda en de verspreiding van de stukken in overleg met de voorzitter. Gesprekken en besluitvorming vinden alle plaats binnen het geheel van de kleine kerkenraad.Agendapunten kunnen ook dan nog worden ingebracht.
 • De notulen van deze vergaderingen gaan maandelijks naar de kerkenraad.

 

Agendacommissie:

 • Ds. L. Adema, Skipfeartsein 26, Metslawier
 • W. Kloostra-de Groot, (scriba), Grytmanswei 5, Niawier
 • H. Meinema (namens college van kerkrentmeesters), Stasjonswei 9, Metslawier
 • J. Kuik, Keechsdijk 16, Morra 

 

Scriba

Eventueel kan een ‘secretaris van de kerkenraad’ belast worden met de uitvoerende taken van de agendacommissie / kerkenraad en is vervolgens voor de goede afwikkeling van zaken verantwoordelijk. De secretaris maakt dan geen deel uit van de kerkenraad maar is wel bij alle kerkenraads-vergaderingen aanwezig. Hij/zij neemt deel aan de voorbereidende besluitvorming, heeft hierin een adviserende stem, maar is geen ambtsdrager en heeft als zodanig geen stemrecht. Daarnaast worden kerkenraad, college van diakenen, college van kerkrentmeesters en werkgroepen ondersteund door commissies en vele vrijwilligers. (zie hiervoor de wegwijzer)

Hits: 1379