Dienst van zondag 16 december 2018

welke wordt gehouden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predkant ds. L. Adema

Derde adventszondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek lied 445 : 1 en 2

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier 

We lezen in deze dienst over de profeet Sefanja, die leefde tussen 650 en 600 voor Christus. Hij vertelde de mensen -aan het eind van zijn boek- dat God in ons midden zal zijn en dan zal er een grote Bevrijdingsdag aanbreken en iedereen zal blij worden.

Jezus is onze hoop dat God in ons midden is en dat de grote Bevrijdingsdag voor de wereld komen zal.


 

Dienst van zondag 9 december 2018

welke wordt gehouden in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. G. Riemersma, Dokkum

Tweede adventszondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek, lied 441 : 1, 3 en 6

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Pastoraat

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: Er is ook kindernevendienst



Dienst van zondag 25 november 2018

Eeuwigheidszondag

Deze dienst is in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 191: 1 en 3

De collecten zijn deze zondag voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier


Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Op deze Eeuwigheidszondag gedenken wij als gemeente allen, die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Wij noemen de namen van hen die lid zijn geweest van onze gemeente voor wie familieleden een kaars kunnen aansteken. De witte steen met de naam van de overledenen zal na afloop aan hen die zijn achter gebleven worden meegegeven. Tevens staan we stil bij de mensen die geen lid van onze gemeente waren, die overleden zijn. Ook voor hen wordt ook een kaars aangestoken.

Daarna krijgt ieder gelegenheid een lichtje aan te steken voor degenen die we missen maar die wij ons leven lang meedragen in ons hart.

Er is tijdens deze dienst oppas geregeld voor de kleine kinderen. Ook is er kindernevendienst. De kinderen kunnen daar voor de dienst al naar toe gaan. Zij komen dan terug in de kerkzaal tijdens de collecte, vlak voordat wij de overledenen gedenken. We hopen op een troostvolle en bemoedigende dienst.


Dienst van zondag 18 november 2018

Heilig Avondmaal

De dienst wordt gehouden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 174: 1 t/m 4

De te houden collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is: :Eric Turkstra

Deze zondag lezen we uit de Bijbel: Markus 12:38 - 13:2. Daar gaat het over een offer brengen, over veel geven, een leven geven.

In de Skûle is de avondmaalsviering om 10:45 uur


 

 

Dienst van zondag 11 november 2018

Zendingszondag

organisatie dienst: zendingscommissie Z.E.M.  

De dienst wordt gehouden in  kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier

De dienst begint om 10.00 uur

Voorgangster is mevrouw A. Plantinga uit Ee

Gastspreker is dhr. T. Zijlstra 

Vanaf 9:30 uur is er koffie, thee of iets anders voor de kinderen

In deze dienst tevens voorbereiding Heilig Avondmaal

Het te zingen lied voor de dienst uit de bundel Sjongend op Wei, lied 168: 1, 4, 5 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster: is Doede Douma, Metslawier 

“Dankbaarheid en Dienstbaarheid” is het thema van de zendingsdienst. De dienst begint om 10 uur, maar vanaf half 10 is er inloop met koffie, thee en iets te drinken voor de kinderen. De dienst zal worden geleid door mevr. A. Plantinga, met medewerking van de leden van de ZEM. In deze dienst hebben we de heer Teake Zijlstra uit Hurdegaryp uitgenodigd om iets meer te weten te komen over en te zien van het land Moldavië. In het bijzonder over de projecten, die door onze gemeente worden gesteund, want ook volgend jaar gaat onze steun nog naar Moldavië. De collecte (1 rondgang) is deze keer voor de kinderen in Moldavië (Youth for Christ Moldava). In het armste land van Europa worden veel kinderen aan hun lot overgelaten en zwerven op straat. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken om geld te verdienen of hebben troost gezocht in de alcohol. De kerken en YFC hebben de handen ineen geslagen en vangen de kinderen op in naschoolse opvang in de kerken. Hier krijgen ze aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk, ook kunnen ze sporten en creatieve activiteiten doen. Alles wordt begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst hoe het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan. Een ervaring, die de rest van hun leven met hen meegaat.

De leden van de zendingscommissie hopen u allemaal D.V. zondag 11 november in Rehoboth te mogen begroeten, ook kan er dan nog een Adventskalender (€ 1, -), Zendingserfgoedkalender (€ 9, -) en/of een kiprollade (€ 10, -) t.b.v. het Pinksterfeest in Veenklooster besteld worden.


Diensten van zondag 4 november en dankstond 7 november 2018

Op zondag 4 november is de dienst in

kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Het te zingen lied voor de dienst is uit de Evangelische Liedbundel, lied 180: 1, 2 en 3

De collecte is voor:  1  Kerk

                                         2  kerk in actie/binnenlans diaconaat

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

 

Woensdag 7 november is de dankstond-dienst

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema  Metslawier

Het te zingen lied voor de dienst is uit de Sow-bundel, lied 120: 1 en 2

Collecten: De Dankstondcollecte gaat naar de Diaconie / kerk in actie

    Hulp na overstromingen in Nepal en Bangladesh. 

    De hulp richt zich op het bieden van noodhulppakketten en veilig drinkwater.

Dienstdoende koster is Eelke  Bandstra, Metslawier

Dienst van zondag 28 oktober 2018

plaats van samenkomst: dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

-doopdienst-

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek  Lied 347   ( = gezang 334:1,4,5)

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /hervormingsdag

De dienstdoende koster is: Hein.Braaksma, Niawier

De Doop zal worden bediend aan twee kinderen uit de gemeente: Brent Holwerda en Hanna Sippie Timmerman.

In deze feestelijke dienst gaat de preek over Psalm 103:13. Zoals een Vader zijn arm liefdevol om zijn kind heen slaat, zo is God.


Dienst van zondag 21 oktober 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Aanvangstijden: vanaf 9.30 samen koffiedrinken, vanaf 10 uur: gemeentezondag-dienst

Te zingen lied voor de dienst: Lied 154B: 1,2,3,4,5

De collecten in deze dienst zijn voor:1. Kerk 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

tevens op deze zondag Kinderneven- en tienerdienst

We beginnen met koffie. Vanaf 10 uur is er een kerkdienst, daarnaast is er tegelijk kindernevendienst voor alle basisschoolleerlingen door de Reinboge. Ook is er tegelijk tienerdienst voor alle tieners van onze gemeente. Vlak voor de zegen komen we bij elkaar om de dienst af te sluiten. In deze dienst nemen we ook afscheid van Harm en Sinke Tolsma, die zijn verhuisd naar Dokkum.