Dienst van zondag 17 februari 2019

in het kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 526 : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie /noodhulp

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Sjonggroep "de Sionsjongers" o.l.v. Zwaanette Dijkstra verleent zijn medewerking aan de dienst.

Thema van de dienst: Welke mensen feliciteert Jezus??


 

Dienst van zondag 10 februari 2019

DOOPDIENST

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Nieuwe liedboek 525 : 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Catechese en Educatie

Dienstdoende koster is: Hein  Braaksma, Niawier

Gedoopt worden: Matthijs Pel, zoon van Gerard en Hendrica Pel en Marin Verbeek, dochter van Sietze Verbeek en Tietsia Weidenaar. De familie Pel woont aan de Oerslach 6 in Metslawier en de familie Verbeek is woonachtig op het adres Master fan Loanstrjitte 16, eveneens in Metslawier.

We lezen over Johannes, die ook Jezus heeft gedoopt in de rivier de Jordaan.

Op 17 februari a.s. zullen de Sionsjongers zingen inde dienst.


 

 

Dienst van zondag 3 februari 2019

Praisedienst

in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier 

Aanvang dienst: 10.00 uur

Leiding dienst: dhr. T. van der Velde, Buitenpost, met medewerking van "SOON RETURN"

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/ werelddiaconaat project Moldavië

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

Een praisedienst in Rehoboth. Lofprijzing door muziek, liederen en gesproken Woord. Deze dienst zal door Theun van der Velde uit Buitenpost worden geleid. De muziek komt deze keer van Gospelband “Soon Return”. Het thema voor deze morgen zal zijn “De Kracht van het verboden Boek”. Om jou / u  alvast wat info te geven: de Schriftlezingen zijn uit Mattheüs 4: 1-11 (Jezus in de woestijn / verzoekingen) en 2 Timotheüs 3: 16. Benieuwd hoe dit in de dienst zal worden uitgewerkt? We zien u en jou graag komen. Van harte welkom!

De praisecommissie 


 

Dienst van zondag 27 januari 2019

Gezinszondag

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Vanaf 9.30 koffiedrinken

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 524: 1, 4 en 5 uit nieuwe liedboek

Collecten: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

Bijzonderheden: Tevens kinderneven- en tienerdienst


Dienst van zondag 20 januari 2019

in de Rehobothkerk  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 518: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Oecumene (zondag voor de eenheid)

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Hij vraagt Jezus: bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Wij lezen dit in Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu één zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee? 

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is, We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Dienst van Zondag 13 januari 2019

in "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Lied 517: 1, 4 en 5 uit de nieuwe liedbundel

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie, 3. deurcollecte voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag lezen we over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. We lezen dat uit Lucas 5 : 27- 39. Daar staat ook het omgekeerde van ons spreekwoord: oude wijn in nieuwe zakken. Jezus zei: niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Dat is wel even iets anders.

Vooruitblik: Op zondag 20 januari lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu 1 zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee?

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is. We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Zondag 6 januari dienst in Rehoboth

op Zondag 6 januari is er een dienst in Rehoboth om 09.30 uur

voorganger is mevr. J Kerkhof uit Hantumhuizen

Voor de dienst zingen NLB 513: 1, 4

Na de dienst is er koffie drinken in de Schakel

 

Zondag 13 januari is er een dienst in Nij Sion om 09.30

voorganger is Ds. L. Adema

Dienst van zondag 16 december 2018

welke wordt gehouden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predkant ds. L. Adema

Derde adventszondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek lied 445 : 1 en 2

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier 

We lezen in deze dienst over de profeet Sefanja, die leefde tussen 650 en 600 voor Christus. Hij vertelde de mensen -aan het eind van zijn boek- dat God in ons midden zal zijn en dan zal er een grote Bevrijdingsdag aanbreken en iedereen zal blij worden.

Jezus is onze hoop dat God in ons midden is en dat de grote Bevrijdingsdag voor de wereld komen zal.