Erediensten

In het algemeen worden de wekelijkse kerkdiensten van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier gehouden in “Rehoboth”, Balthasar Bekkerstrjitte 27, 9123 JV Metslawier en in “Dorpshuis “Nij Sion”, Bornensisstrjitte 4, 9138 TB Niawier. Iedere zondagochtend om 9.30 uur, afwisselend in Metslawier en Niawier.

De aanvangstijden en plaatsen worden vermeld in de om de veertien dagen verschijnende “Geandewei”, dat als abonnement bij de gemeenteleden en andere abonnee's wordt bezorgd. Ook wordt u in dit verband gewezen op het preekrooster, elders op de site.

In de zomerperiode en op een aantal kerkelijke dagen, zoals bid- en dankstond, de diensten voorafgaand aan Pasen en op hemelvaartsdag worden de diensten normaliter gehouden in de "Doarpstsjerke” te Metslawier (Tsjerkebuorren 7) of in de "Kleastertsjerke” te Niawier (Tsjerkepaed 4).

In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad of voor de leiding in de diensten, geen gereserveerde plaatsen. Bij ziekte, slecht ter been zijn of anderszins kan er echter in overleg met de koster hiervan afgeweken worden.

Bij bijzondere gelegenheden kan een dienst op verzoek worden opgenomen op een cd-schijf. Verzocht wordt in dat geval contact op te nemen met één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.

Diensten in “de Skûle”

In zorgcentrum “de Skûle” wordt iedere week op donderdagmiddag, onder verantwoordelijkheid van de regiogemeenten een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in en rond ons dorp doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: normaliter in februari, op Witte Donderdag, in juni, september en november.

Bij deelname aan het Avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. De vieringen kunnen zowel in 'zittende' als in ‘lopende vorm’ worden gedaan. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met een lid van de diaconie.

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders -en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof.

Kinderoppas 

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kindernevendienst

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kindernevendienst.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Deze diensten vinden plaats in Rehoboth te Metslawier gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt door de jeugdouderlingen samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

Beamer
 
In de diensten in Rehoboth en Nij Sion is een beamer beschikbaar, uitgezonderd in de vakantieperiode (dit i.v.m. door vakanties niet genoegzaam aanwezige man- of vrouwkracht). In die periode is het dus aan te bevelen uw Bijbel / liedboek mee te nemen.